Jodric was commissioned to develope the product strategy, marketing communication campaign, and designed all the marketing collaterals and sale materials. The brand identity was created to be applied to 360º creative applications & editorial designs.

Jodric tham gia phát triển ý tưởng sản phẩm và kế hoạch kinh doanh, xây dựng các chiến dịch marketing, hỗ trợ thiết kế toàn bộ tài liệu truyền thông và hỗ trợ bán hàng. Hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng chu đáo để ứng dụng vào toàn bộ các ấn phẩm, thiết kế, hình ảnh của 1960 Presidential Club.
The interior design was inspired from the Presidential Palace which was build in the 60s. 
Back to Top