Brought a fresh, dynamic and modern look to Descon identity.
The guideline consisted of branding rules and art direction, collaterals design, internal documents design, the signage system and applications at the construction site.

Xây dựng một hình ảnh thương hiệu mới cho Descon, năng động và hiện đại.
Hệ thống nhận diện bao gồm các quy định về sử dụng hình ảnh thương hiệu, các ấn phẩm marketing, tài liệu nội bộ, hệ thống bảng biểu và ứng dụng tại công trường.
Back to Top