Jodric were asked to craft the communication theme as well as created the master visual concept to apply across all communication materials and outdoor decoration.
Chúng tôi tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh cho chương trình Sen, ứng dụng vào thiết kế quảng cáo, vé mời, website và trang trí ngoài trời cho chương trình.
Back to Top