Synectics drafted in Jodric to create a new brand identity that reflected its advance technology product across design of all marketing materials and collaterals.
Jodric đảm nhận việc sáng tạo một bộ nhận diện thương hiệu mới nhằm truyền đạt các giá trị của Synectics qua toàn bộ tài liệu truyền thông và ứng dựng điện tử của công ty.
Back to Top