We had a fundamental role in crafting brand identity and brand architecture for all VFM’s products which were differentiated by visual directions and stories behind.
Since, Jodric also devised product & communication strategy, crafted full visuals and promotional material to launch the two funds: VF4 and VFA. We then created a master concept for Annual Reports with illustrative graphic identity to reflect the fund’s core values.

Chúng tôi hỗ trợ VFM xây dựng cấu trúc thương hiệu và phân tách các sản phẩm thông qua việc phát triển các định hướng mỹ thuật và câu chuyện riêng cho từng sản phẩm.
Cụ thể, Jodric phát triển sản phẩm và chiến lược truyền thông, thiết kế hình ảnh và tài liệu cho chiến dịch ra mắt quỹ VF4 và VFA. Từ đó, Jodric tiếp tục phát triển ý tưởng hình ảnh và thiết kế cho Báo Cáo Thường Niên. Sử dụng các hình hoạ bắt mắt để đưa các giá trị và tinh thần của từng sản phẩm vào thiết kế.
Back to Top