Developed master concept and layout design for VinGroup’s Annual Report 2014.

Chúng tôi phát triển ý tưởng chủ đạo và thiết kế Báo Cáo Thường Niên 2014 cho tập đoàn VinGroup.
Back to Top