Jodric was engaged to conceive brand communication & brand identity for Priority banking product – VPBank Gold Club, as well as navigate theme for design, marketing materials, digital applications articulated with our product strategic and positioning review.
Jodric tham gia xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và truyền thông cho dịch vụ Ngân hàng ưu tiên, Priority banking – VPBank Gold Club, cũng như xây dựng định hướng thiết kế, các ấn phẩm marketing, website kết hợp với việc xác định chiến lược định vị sản phẩm & thương hiệu.​​​​​​​
Back to Top