Jodric were responsible for developing content strategy, sales & distribution for the magazine. We also established the whole magazine art direction & editing guideline. Oversaw its production and distribution channels.

Jodric phát triển chiến lược nội dung, phân phối và bán hàng cho tạp chí Yacht. Xây dựng định hướng mỹ thuật, thiết kế, hiệu đính và quản lý quá trình sản xuất và phân phối của tạp chí.
Back to Top